ul. Sielec 1a, Sędziszów Młp.

rozwoj@crse.org.pl

+48 604 717 946

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji do projektu.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Etapy rekrutacji

Rekrutacja będzie otwarta, powszechna, zgodnie z zasadą równości płci i niedyskryminacji.

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce Aktualności

1.   Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania)
2.   Weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych  

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3.   Osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym: 

  • Osoby długotrwale bezrobotne – 1 pkt;
  • Osoby z niskimi kwalifikacjami – 4 pkt;
  • Osoby powyżej 50 roku życia – 1 punkt;
  • Kobiety – 2 pkt;
  • Niepełnosprawność – 2 pkt;