ul. Sielec 1a, Sędziszów Młp.

rozwoj@crse.org.pl

+48 604 717 946

O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: od: 01.08.2018 do: 31.03.2020

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Wartość Projektu wynosi: 2 076 550,93 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 765 068,29 zł

Celem głównym projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 os. bezrobotnych powyżej 29 roku życia (w tym 75 kobiet) poprzez wyposażanie ich w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe oraz zdobycie doświadczenia dzięki udziałowi w programie aktywizacji zawodowej do 31.03.2020r.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu co najmniej 78 osób uzyska zatrudnienie, a 87 osób zdobędzie kwalifikacje zawodowe.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

Osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zamieszkujące teren woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które zainteresowane są nabyciem nowych kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych wraz ze zdobyciem doświadczenia zawodowego w postaci stażu.

Każda z osób będzie musiała należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety
  • osoby od 50. roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach - wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie  

Zadania przewidziane w projekcie to:

  • Identyfikacja Potrzeb Uczestnika Projektu
  • Poradnictwo Zawodowe
  • Pośrednictwo Pracy
  • Szkolenia i Kursy Zawodowe
  • Staże Zawodowe