ul. Sielec 1a, Sędziszów Młp.

rozwoj@crse.org.pl

+48 604 717 946

FORMY WSPARCIA

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego i opracowanie IPD)

Indywidualna praca z doradcą, której celem będzie rozpoznanie sytuacji i identyfikacja potrzeb Uczestników/czek Projektu, dostarczenie wiedzy o szansach na rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Oferowanie wsparcie będzie dostosowane do potrzeb Uczestników/czek Projektu wynikających z ich stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.  

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą. Celem będzie indywidualna ocena zawodowa, co umożliwi Uczestnikom/czkom poznanie dalszego sposób postępowania biorąc pod uwagę swoje predyspozycje i braki. Poradnictwo będzie wspomagało proces poszukiwania pracy lub poznanie własnych kompetencji. W zależności od potrzeb uczestnika projektu spotkanie z doradcą może obejmować: określenie zainteresowań, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, przygotowanie CV, przygotowanie do rozmowy o pracę.

Indywidualne Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy Uczestnicy Projektu. Celem pośrednictwa pracy jest pozyskanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy oraz skojarzenie uczestnika projektu z odpowiednim pracodawcą.   

Szkolenia i Kursy prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych

W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania i w zakresie zawodów deficytowych w danym powiecie, kończące się nabyciem kompetencji / lub uzyskaniem kwalifikacji.

Staże zawodowe

Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników/czek Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas pracy Uczestnika Projektu – 8 godzin na dobę (40 godz./tydzień), w przypadku osób z niepełnosprawnością 7 godzin na dobę (35 godz./tydzień), przez okres 3 miesięcy.  

W ramach stażu zapewniamy:

  • stypendium stażowe
  • ubezpieczenie
  • badania lekarskie
  • zwrot kosztów dojazdu